Digitalizare IMM

Valoarea asistentei financiare nerambursabile

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MEPI) a anunțat că bugetul total pentru această schemă de ajutor de stat va fi de 347.5 milioane de euro, iar antreprenorii vor putea accesa până la 100.000 de euro, în funcție de dimensiunea companiei astfel:

• Microîntreprinderile - afacerile cu până la 9 angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește 2 milioane de euro - vor putea accesa între 20.000 și 30.000 de euro pentru digitalizare.

• Întreprinderile mici - cu maximum 49 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de până în 10 milioane de euro - vor putea primi între 20.000 și 50.000 de euro pentru a-și tehnologiza procesele de business.

• Întreprinderile mijlocii - care au cel mult 249 de salariați și o cifră de afaceri care nu depășește 50 de milioane de euro anual - vor putea accesa fonduri între 20.000 și 100.000 de euro.

Conditii eligibilitate solicitanti

 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
  au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022
 • asigură cofinanțare de minim 10%
 • nu desfășoară activități cu caracter erotic sau obscen / jocuri de noroc
 • nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate" (2022)
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare, etc.
 • nu au legătură cu industria de tutun
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară
 • la finalul implementării ating minim 6 indici DESI

Criterii ce trebuiesc indeplinite

 • în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 • care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
 • utilizează IoT;
 • utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • utilizează CRM;
 • cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu
  (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • utilizează tehnologia de AI;
 • cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizează două sau mai multe rețele sociale.

CU NOI puteti indeplini toate cele 12 criterii de finantare .

Este necesar sa fie indeplinite minim 6 criterii de finantare. 

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile
  care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Obligatiile solicitantului rezultate din ghid si anexe

Perioada depunere proiecte: 15.02.2023 ora 10.00 – 30.06.2023 ora 24.00, valoarea totală alocată apelului este de 347,50 milioane euro.

 • Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raport tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.
 • Cheltuielile cu consultanta privind elaborarea proiectului, managementul acestuia si consultanta privind achizitiile nu sunt eligibile., ci vor suportate din bugetul propriu.
 • La data depunerii cererii de finantare, solicitantul se obliga sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.
 • La elaborarea cererii de finantare, solicitantul va prezenta ponderea in procente din cifra de afaceri realizata in anul 2021 aferenta activitatii pentru care se solicita finantare (aferenta codului CAEN pentru care se aplica).
 • Productivitatea muncii in anul 5 de durabilitate, ca urmare a implementarii proiectului trebuie sa creasca cu cel putin 20% fata de anul de referinta 2021, in conditiile in care numarul de angajati in anul 5 trebuie sa fie cel putin egal cu cel din anul 2021.
 • Rentabilitatea activitatii operationale ca urmare a implementarii proiectului trebuie sa creasca cu cel putin 10% fata de anul de referinta 2021, fiind criteriu de departajare in cazul punctajelor egale. Este raportul procentual dintre valoarea neta actualizata (diferenta intre cashflow si capital investit) si costurile investitiei.
 • Numărul mediu de angajați în anul 5 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2021.
 • Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) atins prin proiect este de minim 6 indicatori DESI. Acest indicator trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului.
 • Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări

La momentul contractarii, solicitantul va depune un Raport/ adresa întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica ca firma nu a avut încasări din activitățile specifice urmatoarelor coduri CAEN (daca aceste activitati sunt autorizate in cadrul firmei Dvs.):

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni și nu poate depăși data de 30 iunie 2025

Beneficiarii au obligația să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului modul în care sunt respectate obiectivelor asumate cu privire la intervențiile în domeniul digital, respectiv investitia contribuie în proportie de 100% la tranzitia digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Prezentul apel de proiecte va contribui la îndeplinirea principiilor privind pilonul social european, inclusiv facilități pentru persoane cu dizabilități, respectiv:

 • Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții;
 • Egalitatea de gen;
 • Egalitatea de șanse;
 • Locuri de muncă sigure și adaptabile;
 • Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere;
 • Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor;
 • Incluziunea persoanelor cu dizabilități.

În perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate, se va monitoriza modul în care principiile asumate sunt respectate.

Criterii de punctaj DIGITALIZARE IMM

 • Rentabilitatea activității – 15 puncte. Aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile, iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă.
 • Evoluția profitului operațional – 15 puncte. Acest indicator măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.
 • Rata activelor de digitalizare și inovare – 20 puncte – sunt activele deținute de companie urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării. Din perspectiva apelului de proiecte, acest indicator urmărește să faciliteze accesul la fonduri pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.
 • Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei – 20 puncte – indicator care măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii
 • Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei – 15 puncte – urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale
 • Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel national – 10 puncte – – industrie alimentară; industrie prelucrătoare; industrie auto; construcții; transport și distribuție; producție; servicii adresate populației;
 • Apartenența la soldul balanței comerciale – 5 puncte – sold pozitiv 5 puncte; sold negativ 0 puncte;
 • În cadrul PNRR – Digitalizare IMM, se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total de minimum 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

Certificari ISO

Pentru realizarea tuturor soluțiilor oferite VERASYS este certificata, respectă, susține și promovează în procesele interne următoarele standarde: ISO 9001 (Sistem de Management al Calității), ISO 14001 (Sistem de Management de Mediu), OHSAS 18001 (Sistem de Management pentru Sănătate și Securitate Ocupațională), ISO 27001 (Standarde pentru Securitatea Informației precum și prescripțiile asigurării calității condiționate de către partenerii săi).

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 18001
IQNet

Contact

In cazul in care nu ati gasit informatiile cautate sau aveti nevoie de indrumarea unui consultant, va rugam sa ne contactati! Oferim solutii, servicii si consultanta pentru proiectele IT&C ale companiei dumneavoastra.

Pachetul pentru digitalizarea IMM-urilor cuprinde: verificarea eligibilitatii, analiza nevoilor de digitalizare, identificarea soluțiilor de digitalizare, scrierea și depunerea proiectului pentru accesarea finanțării nerambursabile, implementarea proiectului/soluției, training specializat și asistență.